Didžioji dalis Lietuvos mokyklų yra statytos sovietmečiu. Tokie pastatai, jų išplanavimas, edukacinių erdvių sprendimai neatitinka šiandieninių ugdymo proceso reikalavimų.

Atlikti šalies bei tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai patvirtina sąsajas tarp mokymosi pasiekimų ir ugdymo infrastruktūros kokybės. Deja, valstybės finansiniai ištekliai neleidžia vykdyti visuotinio mokyklų bei jų mokymosi erdvių modernizavimo. Be to, nėra parengta ir šiuolaikinės mokyklos, t.y. modernių edukacinių erdvių vizija – mokyklos ar jų steigėjai, gavę lėšų mokyklų erdvių modernizavimui (rangos darbams vykdyti) dažniausiai atlieka einamąjį remontą, iš esmės erdvių neperplanuojant.

Daugiau nei pusė visų šalies mokyklų gali būti priskiriamos tipinėms mokykloms, t.y. erdvės, šių erdvių problemos yra tapačios, vadinasi, gali būti sprendžiamos centralizuotai, bendrai.

Siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę mokyklose (progimnazijose ir pagrindinėse), būtina modernizuoti fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t.y. kurti mokinių ir mokytojų poreikius atitinkančias edukacines erdves. Siekiant šių tikslų projekto įgyvendinimo metu bus sukurta modernios edukacinės erdvės vizija – parengta projektavimo užduotis, jos pagrindu parengta 10 projektinių pasiūlymų ir 7 techniniai projektai mokyklų edukacinėms erdvėms modernizuoti.

Pagal parengtus techninius projektus bus rekonstruota/remontuota 7 mokyklų edukacinės erdvės, atliekant jose dalies patalpų remontą/rekonstrukciją ir aprūpinant būtina įranga bei baldais. Parengti techniniai projektai bus prieinami visoms to paties tipo mokykloms, t.y. esant finansavimo šaltiniui mokyklos galės modernizuoti savo pastatus ir edukacines erdves pagal sukurtą modernios edukacinės erdvės viziją, pritaikius parengtą techninį projektą. Galima teigti, kad projekto nauda tenka ne tik modernizuotoms, bet ir visoms šalies mokykloms, statytoms pagal tipinius techninius projektus.

Projektą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, turintis didelės patirties vykdant infrastruktūros kūrimo švietimo įstaigose projektus, kartu su partneriu Vilnius dailės akademija, turinčia reikiamos kvalifikacijos specialistus, parengsiančius projektinius pasiūlymus ir techninius projektus. Taip pat projekto partneriais bus įtrauktos savivaldybės, kurių pavaldume esančios mokyklos bus atnaujinamos.