Tikslai
Projekto tikslas – vaikų ugdymo(si) kokybės gerinimas įvertinus ir pasiūlius ugdymo erdvių modernizavimo projektus.
Rekomendacijose bus pateikti penkių tipinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų erdvių modernizavimo projektiniai sprendiniai, leidžiantys plėsti ugdymo organizavimo įvairovę, įgyvendinant ir diegiant atnaujintas ugdymo programas. Bus pasiūlytos edukacinių erdvių, įsikūrusių tipinės architektūros pastatuose, modernizavimo galimybės ir tokio atnaujinimo rengimo principai.

Priemonės
Nagrinėjant ir sprendžiant tokio pobūdžio problemtatiką svarbus tiek platesnis temos pažinimo kontekstas, tiek ir tokių projektų rengimo principas.
Šiuo tikslu surengti du forumai-diskusijos. Pirmajame, pristatyti vaikų ugdymo principai ir pokyčiai edukologijoje, antrajame – apžvelgtos užsienio vaikų ugdymo erdvių architektūros ir dizaino tendencijos.
Konteksto pažinimas vykdytas pradinėje projekto rengimo stadijoje. Jo tikslas – išgryninti problemos sprendimo vektorius ir suformuoti pirminę projektų rengimo užduotį. Bendrinės ugdymo formų, kontekstų ir aplinkų tendencijų išgryninimas aiškiai nubrėžia tolimesnes darbo gaires, išplečia nusistovėjusius ugdymo įstaigų erdvių formavimo principus.
Forumo-diskusijos formatas leido ne tik pažinti bet ir diskutuoti galimus jų pritaikymo būdus, identifikuoti susiklosčiusios situacijos ypatumus, apžvelgti galimus sprendimo būdus.
Forumuose dalyvavo tiek valstybinių švietimo institucijų, tiek savivaldybių, tiek ugdymo įstaigų, architektūrinių projektų rengimo komandų atstovai, projektavimo specialybių studentai, nevyriausybinių organizacijų, besirūpinančių ugdymo problematika, atstovai. Tokios plačios auditorijos dalyvavimas pažymi problemos aktualumą ir bendrą matymą visuose sprendimą priimančiuose lygmenyse. Platus problemos ir jos sprendimo būdų supratimas yra esminis sėkmingų realizacijų pretekstas.
Antrasis projekto įgyvendinimo etapas yra konkrečios situacijos pažinimas. Tuo tikslu organizuotos kūrybinės-analitinės dirbtuvės ugdymo įstaigose. Išsamus situacijos pažinimas, poreikių analizė, betarpiškas darželių bendruomenės įtraukimas į projekto rengimo procesą ir nedeklaratyvi rezultatų refleksija, kuria prielaidas tikslingiausiam rezulatatui.
Įvertinus gautą informaciją, ruošiami darželių erdvių modernizavimo projektai. Projektų rezultatas apibendrinamas ir suformuojamos tokių erdvių atnaujinimo gairės.

Dalyviai
ŠMM iniciatyva, suformuota projekto vykdymo komanda. Projeko administravimą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC), o projektą ruošia Vilniaus dailės akademija (VDA).
VDA Interjero dizaino katedra suformavo kūrybines komandas, kursiančias architektūros ir dizaino atnaujinimo projektus. Siekiant akademinės bendruomenės ir savo sričių profesionalų santykių plėtros, bei ieškant partnerystės galimybių, vadovauti projektavimo komandoms buvo patikėta profesionaliems architektams. Tai – progresyviais ir šiuolaikiškais principais kuriančių projektavimo įmonių komandos. Jas papildė VDA Interjero dizaino, Dizaino ir architektūros katedrų studentai ir absolventai. Tokiu būdu užtikrintas tiek projektų profesionalumas, tiek ir inovatyvumas, kad būtų įgyvendinti visi iškelti tikslai ir uždaviniai.